LỘ TRÌNH CHINH PHỤC

IELTS 7 CẤP ĐỘ

HỆ THỐNG CỐ VẤN

LỘ TRÌNH CHINH PHỤC

IELTS 7 CẤP ĐỘ

Lộ trình IELTS làm quen 10 tháng

(IELTS 4.0 – IELTS 5.0)

Lộ trình IELTS nâng cao 10 tháng

(IELTS 5.5 – IELTS 7.0+)

LỚP HỌC

ĐẠT 5 PHẨM CHẤT

HỆ THỐNG CỐ VẤN